Kernu valla põhimäärus

Vallavalitsus on volikogu poolt ametisse kinnitatav täitevorgan, kes viib praktilise tegevusega ellu õigusaktidega vallale pandud ning volikogu määrustes ja otsustes seatud ülesandeid.  Valitsus juhib vallaasutuste tegevust:

1. valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest;

2. lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis seaduste, seaduse rakendamiseks kehtestatud õigusaktidega või volikogu õigusaktidega on pandud täitmiseks või delegeeritud lahendamiseks valitsusele, samuti muid küsimusi, kui nad ei kuulu volikogu pädevusse;

3. korraldab eestkostet;

4. korraldab ametiasutuse poolt isikute vastuvõttu märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega ettenähtud korras;

5. kehtestab vallaasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad.

Vallavalitsuse koosseis:

Ametikoht

Nimi

E-post

Telefon

Vallavanem

Enn Karu

karu@kernu.ee

679 3010; 564 1881

Vallavalitsuse liige

Lea Tikenberg-Rulli

lea.tikenberg@gmail.com

5212526

Vallavalitsuse liige

Nils Kändler

nils.kandler@gmail.com

5266701

Vallavalitsuse liige

Hannes Orgse

hannes@kernu.ee

679 3020, 553 0861

Vallavalitsuse liige

Ants Ploompuu

ants.ploompuu@gmail.com

671 7722; 508 2301