Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalik arutelu

Kernu mõisa detailplaneering on algatatud 19. juuni 2014. a otsusega nr 23. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud 16. veebruari 2017. a otsusega nr 2. Detailplaneeringuga...

Muudatused sündide ja surmade registreerimisel

Seoses vallasekretäri puhkusega ei toimu 3. juulist kuni 16. juulini 2017 Kernu Vallavalitsuses sündide ja surmade registreerimist.   Sünde ja surmasid saab registreerida ...

Aktsiaseltsile EVORE jäätmeloa nr L.JÄ/329285 andmise avalik istung

Jäätmeloa nr L.JÄ/329285 andmise avalik istung toimub Keskkonnaameti Harju kontori saalis aadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn 30.06.2017 kell 13:00.    

Kernu Vallavolikogu 15. juuni 2017 istungil

Esimesel lugemisel oli Kernu Põhikooli arengukava 2017-2021 ( eelnõu nr 26 ) Kuulati ära revisjonikomisjoni aruanne ja kinnitati Kernu valla 2016. a majandusaasta aruanne ( otsus nr 18...

Ruila põhikool pakub tööd

KOOLI ADMINISTRAATORILE/PUHATUSTEENINDAJALE Alates 12.juulist 2017 1,0 kohta Tööülesannete hulka kuulub kooli administraatori töö garderoobis ja koolimaja korrashoid. Pakume...

Kernu Põhikool pakub tööd lasteaias "Riisikas"

Kernu Põhikooli lasteaed Riisikas otsib enda kollektiivi lapsesõbralikku vähemalt keskharidusega õpetaja abi ja assistenti (2 eraldi ametikohta). Kasuks tuleb eelnev töökogemus lasteaias või...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 15. juunil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu Põhikooli arengukava 2017-2021, esimene lugemine ( eelnõu nr 26 ) Revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine ja Kernu valla...

Kernu Vallavolikogu 18. mai 2017 istungil

Otsustati lõpetada Kernu valla osalemine osaühingus Haiko Teenused (registrikood 10484938) ja müüa Kernu vallale kuuluv osa osaühingus Haiko Teenused ühe euro eest aktsiaseltsile KOVEK...

Võimalik on tutvuda Kernu mõisa detailplaneeringu ja KSH aruande materjalidega

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise materjalidega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuse koduleheküljel http://kernu.kovtp.ee/kernu-mois Kernu Vallavalitsus korraldab Kernu mõisa...

Ruila Põhikool pakub tööd

Klassiõpetajatele (2) – alates 21. augustist (1,0 kohta) ajutiselt äraolevate õpetajate asendamise ajaks; Logopeedile  –  alates 21. augustist 2017 (1,0 kohta),...

Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avalik väljapanek ja arutelu

Kernu Vallavalitsus korraldab Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku 29. mai kuni 27. juuni 2017. Avalik arutelu toimub 20. juunil...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 18. mail 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla osalemise lõpetamine osaühingus Haiko Teenused, osa võõrandamine aktsiaseltsile KOVEK ( eelnõu nr 24 ) Ühisveevärgi...

Kernu Põhikool pakub 2017/2018 õppeaastal tööd

Kernu Põhikool pakub alates järgmisest 2017/2018. õppeaastast tööd: sotsiaalpedagoogile ja HEV koordinaatorile (0,5 koormus) klassiõoetaja (täiskoormus) IV-V väikeklassi...

Kernu Vallavolikogu 27. aprilli 2017 istungil

Koormati 50 aastaks tasuta isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks järgmised Kernu vallale kuuluvad kinnistud: Riisipere tee 14 kinnistu (registriosa...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu vallale kuuluvate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Sihtasutuse kasuks ( eelnõu nr 18 ) Kernu...

Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisse

Harjumaal algas valdade ja linnade ülene koostöö, et elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse kaasaegse lairibaühenduse. Kõikidele soovijatele ehitatakse majja valguskaabel, mis...

Vallamaja on 20. aprillil suletud

Kernu vallavalitsuse kollektiiv on 20. aprillil Kernu, Nissi ja Saue valla ning Saue  linna ühinemise infoseminaril. Vastuvõttu ei toimu.

Harjumaal alustati kogu maakonda hõlmava lairibaühenduse projektiga DigiMaa

DigiMaa eesmärk on tagada kõigile Harjumaa kodudele, ettevõttetele ja asutustele võimalus liituda valguskaabliga, mis võimaldab ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid...

Kernu Vallavolikogu 16. märtsi 2017 istungil

Võeti vastu Kernu valla 2017. a eelarve põhitegevuse tulud 3 044 421 eurot, põhitegevuse kulud 2 767 679,66 eurot, investeerimistegevus kokku -311 704 eurot ja...

Lossi tee 2 detailplaneeringu algatamine

Kernu vallavalitsuse 20.03.2017 korraldusega nr 98 „Lossi tee 2 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Laitse külas asuval Lossi tee 2...