Võimalik on tutvuda Kernu mõisa detailplaneeringu ja KSH aruande materjalidega

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise materjalidega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuse koduleheküljel http://kernu.kovtp.ee/kernu-mois Kernu Vallavalitsus korraldab Kernu mõisa...

Ruila Põhikool pakub tööd

Klassiõpetajatele (2) – alates 21. augustist (1,0 kohta) ajutiselt äraolevate õpetajate asendamise ajaks; Logopeedile  –  alates 21. augustist 2017 (1,0 kohta),...

Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avalik väljapanek ja arutelu

Kernu Vallavalitsus korraldab Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku 29. mai kuni 27. juuni 2017. Avalik arutelu toimub 20. juunil...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 18. mail 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla osalemise lõpetamine osaühingus Haiko Teenused, osa võõrandamine aktsiaseltsile KOVEK ( eelnõu nr 24 ) Ühisveevärgi...

Kernu Põhikool pakub 2017/2018 õppeaastal tööd

Kernu Põhikool pakub alates järgmisest 2017/2018. õppeaastast tööd: sotsiaalpedagoogile ja HEV koordinaatorile (0,5 koormus) klassiõoetaja (täiskoormus) IV-V väikeklassi...

Kernu Vallavolikogu 27. aprilli 2017 istungil

Koormati 50 aastaks tasuta isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks järgmised Kernu vallale kuuluvad kinnistud: Riisipere tee 14 kinnistu (registriosa...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu vallale kuuluvate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Sihtasutuse kasuks ( eelnõu nr 18 ) Kernu...

Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisse

Harjumaal algas valdade ja linnade ülene koostöö, et elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse kaasaegse lairibaühenduse. Kõikidele soovijatele ehitatakse majja valguskaabel, mis...

Vallamaja on 20. aprillil suletud

Kernu vallavalitsuse kollektiiv on 20. aprillil Kernu, Nissi ja Saue valla ning Saue  linna ühinemise infoseminaril. Vastuvõttu ei toimu.

Harjumaal alustati kogu maakonda hõlmava lairibaühenduse projektiga DigiMaa

DigiMaa eesmärk on tagada kõigile Harjumaa kodudele, ettevõttetele ja asutustele võimalus liituda valguskaabliga, mis võimaldab ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid...

Kernu Vallavolikogu 16. märtsi 2017 istungil

Võeti vastu Kernu valla 2017. a eelarve põhitegevuse tulud 3 044 421 eurot, põhitegevuse kulud 2 767 679,66 eurot, investeerimistegevus kokku -311 704 eurot ja...

Lossi tee 2 detailplaneeringu algatamine

Kernu vallavalitsuse 20.03.2017 korraldusega nr 98 „Lossi tee 2 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Laitse külas asuval Lossi tee 2...

Ehitusspetsialisti vastuvõtt Laitse seltsimajas

Seoses asjaoluga, et 14. aprill on riigipüha, siis toimub ehitusspetsialisti vastuvõtt ehitusküsimustes  7. aprillil kl 11-14.00 Laitse seltsimajas.

Ruila Põhikool pakub tööd koolis ja lasteaias

Klassiõpetajale - Vajame koheselt 2.klassi õpetajat ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks. Ajalooõpetajale - Alates 1.sept 2017 (0,5 kohta) Logopeedile (1,0 kohta) -...

Via Baltica Kohatu liiklussõlme ja Kernu ümbersõidu esialgse projektilahenduse ja krundijaotuskavade tutvustamine maaomanikele toimub 20. märtsil 2017 kell 18.00 Kernu Valla Rahvamajas

Seoses projektidega „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu - Ikla km 36,5 – 37,8 Kernu tankla lõik ja eritasandilise liiklussõlme põhiprojekt"  ja „Põhimaantee nr 4 (E67)...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 16. märtsil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla 2017. a eelarve teine lugemine ( eelnõu nr 6 ) Laenu võtmine ( eelnõu nr 13 ) Kohustuse võtmine ( eelnõu nr...

Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Kernu Vallavolikogu algatas 16.02.2017 otsusega nr 2  Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise, eesmärgiga välja selgitada planeeritava väikelennuvälja rajamise...

Kernu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 istungil

Kernu valla 2016. aasta õiguskorra analüüsi tutvustas piirkonnapolitseinik Urmas Elmi. Esimesel lugemisel oli Kernu valla 2017. a eelarve ( eelnõu nr 6 ). Algatati Kernu...

Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalikustamine

Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 avalikustamine toimub 17.02. kuni 2.03.2017 Avalikustamise perioodil on võimalik esitada kirjalike ettepanekuid e-posti...

Lossi tee 2 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kernu Vallavalitsus plaanib algatada detailplaneeringu Lossi tee 2 maaüksustel (29701:001:0315) Laitse külas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine ja ehitustingimuste...