Hooldaja määramine

Hooldajatoetuse määramine

Koduteenuse osutamine

Sotsiaalkorteri taotlemine

Valla eelarvest makstavad toetused

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hooldaja määramine

Hoolduse seadmist reguleerib Kernu Vallavolikogu 20.05.2010 määrus nr 12  „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord".

Kernu Vallavalitsus seab hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

Vallavalitsus otsustab hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

 

Hooldajatoetuse määramine

Hooldajatoetuse määramist ja maksmist reguleerib Kernu Vallavolikogu 12.02.2009 määrus nr 2 „Hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord".

Hooldajatoetust makstakse:

·         3–18aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse vanemale või eestkostjale;

·         18aastase ja vanema raske või sügava puudega inimese hooldajale või eestkostjale.

Hooldajatoetuse määrab vallavalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekul.

Toetuse suurus:

·         puudega lapse vanemale 75 % puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määrast ühes kalendrikuus, kui lapsel on keskmine või raske puue, ja kuni 100%, kui lapsel on sügav puue;

·         puudega täiskasvanu hooldajale või eestkostjale 60% puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määrast ühes kalendrikuus, kui isikul on raske puue, ja 100%, kui isikul on sügav puue.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr 2016. aastal on 25,57 eurot.

 

Koduteenuse osutamine

Koduteenuste osutamist reguleerib Kernu Vallavolikogu 21.04.2016 määrus nr 5 „Koduteenuste osutamise kord".

Koduteenuseid osutatakse isikutele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabivajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel väljaspool kodu ning kelle materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks.

Koduteenused on:

1)toiduainete, valmistoidu, majapidamistarvete ja ravimite koju toomine lähimast müügikohast;
 2) eluruumi koristamine kõrvalabi vajavale isikule kuuluvate vahenditega;
 3) pesupesemise korraldamine;
 4) abistamine eluaseme kütmisel ja lumelükkamisel;
 5) arstiabi korraldamine;
 6) abistamine asjaajamisel;
 7) abistamine eluaseme kevadisel suurpuhastusel;
 8) abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel;
 9) saatja teenus ametiasutusse, arstile, kauplusesse, apteeki, surnuaiale jne;
 10) transporditeenus ametiasutusse, arstile, kauplusesse, apteeki, surnuaiale jne

Koduteenuse saamiseks peab taotleja või tema esindaja esitama vallavalitsusele taotluse, milles põhjendab kõrvalabi vajadust. Taotluses tuleb ära näidata kõik isikud, kellel on koduteenust vajava isiku suhtes seadusest või lepingust tulenev ülalpidamiskohustus, nende aadressid ja sidevahendid, samuti muud olulist tähtsust omavad asjaolud. Vallavalitsusel on õigus nõuda vajadusel täiendavaid andmeid ja dokumente, sealhulgas nii taotleja kui ka tema suhtes ülalpidamiskohustusega isikute sissetulekute kohta.

 

Sotsiaalkorteri taotlemine

Sotsiaalkorter antakse isikule või perekonnale, kes:

1) ebapiisavate füüsiliste võimete või psüühiliste erivajaduste tõttu ei ole võimeline tagama endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust;

2) oma materiaalse seisundi tõttu ei suuda tagada endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust.

Sotsiaalkorteri üürile andmise otsustab vallavalitsus. 

Sotsiaaleluruumi taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku motiveeritud  avalduse. 

 

Valla eelarvest makstavad toetused

Sotsiaalhoolekande seaduse  § 23 lõikest 1 tuleneb, et vallavalitsus võib määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi (ehk täiendavaid toetusi võrreldes nendega, mille maksmise näeb seadus otseselt ette) kohaliku omavalitsuse eelarvest kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras.

Kernu Vallavolikogu 20. novembri 2014. a määruse nr 11 „Toetuste kord" kohaselt võib vallaeelarvest maksta täiendava sotsiaaltoetusena

 • Sünnitoetus
 • Lapsehoiutoetus
 • Lasteaiatoetus
 • Kooliminekutoetus
 • Gümnaasiumitoetus
 • Koolilõunatoetus
 • Koolisõidutoetus
 • Õpilastoetus
 • Õpilaskodutoetus
 • Huvikoolitoetus
 • Juubelitoetus
 • Küttepuudetoetus
 • Ravimitoetus
 • Sotsiaalteenuse toetus
 • Hooldekodutoetus
 • Erihoolekandeteenuse toetus
 • Matusetoetus
 • Erakorraline toetus