Kernu vallavolikogu 15.09.2016 otsusega nr 52 „Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Kohatu külas asuvatel Sassi (29701:005:0126, 1,95 ha), Tiigi (29701:005:0137, 1,52 ha), Kasemetsa (29701:005:0112, 1,05 ha) ja Paisu (29701:005:0135, 0,87 ha) maaüksustel detailplaneering.

Detailplaneeringuga kavandatakse Sassi, Tiigi ja Kasemetsa kinnistute jagamist ja Paisu kinnistu maa sihtotstarbe muutmist elamumaaks. Kinnistutele hoonestusalade määramist ja ehitusõiguse andmist, tehnovõrkude asukoha määramist, liiklusskeemi väljatöötamist, haljastuse ja heakorra põhimõtete fikseerimist  ning keskkonnatingimuste seadmist planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 06.11.-05.12.2017. Avalik arutelu toimub 12.12.2017 kell 16.00 Kernu vallamajas Haiba külas.

Detailplaneeringu materjalid:

----

Algatamise otsus

Lisa 1 Lähteseisukohad

Lisa 2 Keskkonnamõju eelhinnang