Kaevetööd

Kaevetööde teostamine toimub vastavalt kaevetööde eeskirjale. Aluseks on kaevetööde loa taotlus.

 

Puurkaevu rajamine

Alates 17.07.2010 toimub puurkaevude (ka puuraukude) rajamine, kasutusele võtmine, likvideerimine, konserveerimine ja rekonstrueerimine  vastavalt Veeseaduse § 30-306.

 

Nõuded puurkaevu projekteerimise, rajamise jne kohta on kehtestatud Keskkonnaministri 29.07.2010 määrusega nr 37, mille juures on lisadena taotluste vormid. 

 

1. Puurkaevu rajamiseks esitada vallavalitsusele taotlus puurkaevu asukoha kooskõlastamiseks, mille vallavalitsus vaatab läbi ja sobivuse korral annab välja korralduse puurkaevu asukoha kooskõlastamiseks.

 

2.  Kooskõlastatud asukohale tellib taotleja hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi puurkaevude ja –aukude projekteerimise alal omavalt isikult puurkaevu projekti, mille esitab vallavalitsusele.

 

3.  Vallavalitsus edastab taotluse puurkaevu rajamiseks (lisa 2) ja projekti Keskkonnaameti kohalikule regioonile kooskõlastamiseks.

 

4. Peale keskkonnaametilt puurkaevu projekti kooskõlastamist esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku nõusoleku taotluse puurkaevu rajamiseks ning tasub taotluse läbivaatamise eest riigilõivu vastavalt Riigilõivuseadus § 318 Kernu Vallavalitsuse pangakontole nr 1120111056 Swedbank (selgitustesse märkida puurkaevu asukoha aadress).

 

5.  Vallavalitsuse poolt välja antud kirjaliku nõusoleku alusel puurib vastavat litsentsi omav isik puurkaevu ning korraldab selle kandmise keskkonnaregistrisse.

 

6. Puurkaevu omanik esitab vallavalitsusele kasutusloa taotluse puurkaevu kasutuselevõtuks ning tasub taotluse läbivaatamise eest riigilõivu vastavalt Riigilõivuseadus § 319 lg 4 Kernu Vallavalitsuse pangakontole nr 1120111056 Swedbank (selgitustesse märkida puurkaevu asukoha aadress).