2015

2014

 • Tuleohutuse tagamine Ruila Põhikoolis II etapp (Rahastus: Regionaalsete investeeringutoetuste programm)
 • Ruila Põhikooli peatrepi restaureerimine (Rahastus: Mõisakoolide riiklik programm)
 • Viimistluskihtide uuringu teostamine Ruila Põhikoolis (Rahastus: Mõisakoolide riiklik programm)
 • Ruila külas asuva Vasalemma jõe jalakäijate silla rekonstrueerimise projekteerimistööd (Rahastus: LEADER)

2013

2012

 

Varasemad:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laitse lasteaia ehitus

Tulemus: Valmis lasteaiahoone 68-le lapsele Laitse küla, Kastani tee 3.

Projekteerimine:Pikoprojekt OÜ

Ehitus:Riito Ehituse AS

Omanikujärelevalve: Keskkonnaprojekt OÜ

Rahastus:

 • Euroopa Regionaalarengu Fond läbi "Avalike teenuste arendamise" meetme.
 • Kernu valla omaosalus.

Ohtlike jäätmete kogumisring Kernu valla aiandusühistutes 2015 aastal

Eesmärk: Võimaldada läbi kogumisringi Kernu valla elanikel tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ja vanaelektroonikat. Jäätmed käidelda nõuetekohaselt või suunata taaskasutusse.

Tulemus: Koostöös Kesto OÜ ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega suudeti kogumisringi raames kokku koguda 14,621 tonni jäätmeid, millest ohtlike jäätmete osakaal moodustas ligikaudu 30%.

Rahastajad:

 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Kernu Vallavalitsus

Lääne-Harjumaa omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmine ja ühisteenuste arendamine

2012. aasta augustis pandi algus Keila valla poolt esitatud arendus ja koolitusprojektile „Lääne-Harjumaa omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmine ja ühisteenuste arendamine". Selle käigus hakkasid kaheksa Lääne-Harju omavalitsust - Keila, Saue ja Paldiski linnad, Harku, Saue, Keila, Padise ja Kernu vallad – uurima omavahelise koostöö tihendamise võimalusi. Projektis osales partneri ja projektijuhina Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, projekti tegevuste läbiviijaks oli uuringu- ja konsultatsioonifirma OÜ Cumulus Consulting.

Projekti üldiseks eesmärgiks oli Lääne-Harju piirkonna tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine läbi tihedama halduskoostöö rakendamise ja  oodatavaks tulemuseks Lääne-Harju omavalitsuste senisest efektiivsem koostöö ning seeläbi ka kvaliteetsemad avalikud teenused. Tegevused lõppesid septembris 2013, valminud koolitusmaterjalide ja rakenduskavaga saab tutvuda SIIN.

Projekti rahastas lõviosas „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine" meetme raames Euroopa Sotsiaalfond.

Haiba küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimistööd

Perioodil juuli 2012 kuni september 2013 toimusid Kernu valla tellimusel Haiba külas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd. Projekti eesmärgiks oli tagada Haiba külas kõikidele ühisveevarustuse teenust tarbivatele klientidele nõuetekohase kvaliteediga joogivesi, mis on võrku pumbatud tarbimisele vastava vooluhulga ning nõuetekohase survega. Samuti vähendada veekadusid veevõrgust ning suurendada kanalisatsioonisüsteemi töökindlust ja keskkonnaohutust.

Ehitusprojekti koostas Jaan Vene Projektibüroo OÜ, ehitustööd tegi OÜ Kagumerk ja järelevalvetööd AS Infragate. Töid rahastas 79% ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rakendatava keskonnaprogrammi veeprogramm.

Projekti elluviimise tulemusel kõrvaldati olukord, kus amortiseerunud kanalisatsioonitorudest imbus reovesi põhjavette ning ballastvesi torustikesse. 2007. aastal ehitatud uue reoveepuhasti töö tulemuslikkuse tagamiseks rekonstrueeriti-rajati ligikaudu 4,1 km kanalisatsioonitorustikku, sh loodi kinnistu piirile liitumisvõimalus kõigile reoveekogumisalal paiknevatele kinnistutele.

Samuti varustati Haiba küla ringveesüsteemiga torustiku kogupikkusega on ca 4,8 km, mis aitas kaasa veekadude vähenemisele ja lõi liitumisvõimalused seni liitumata elamumaa kinnistutele. Ehitati uus kaheastmeline puurkaevu-pumpla ja veepuhastussüsteem, mis tagab joogivee kvaliteedi ja piisavuse ka tippkoormuse hetkel. Kaasnevalt korrastati-rajati viis tuletõrje veevõtu kohta, mis parandab oluliselt Päästeameti tegutsemisvõimalusi Haiba külas loodetavasti mitte kunagi aset leidva tuleõnnetuse korral.

Kernu Vallavalitsus tänab rahastajat, suure vaeva nägijaid hoolsalt ja elanikega arvestavalt tehtud töö eest ning Haiba küla elanikke kannatliku suhtumise eest ajutistesse ebamugavustesse.

Laitse küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine

Tulemus: Rekonstrueeritud asula reoveepuhasti ja ligi 1300 m kanalisatsioonitrasse.Vähenenud reostusoht piirkonnas nõrgalt kaitstud põhjaveele ning Vasalemma jõkke suunatud normikohaselt puhastatud heitvesi.

Projekteerimine ja ehitus: AS Schöttli Keskkonnatehnika / AS Vensen.

Omanikujärelevalve: Ösel Consulting OÜ

Rahastus:

 • Keskkonnainvesteeringute Keskus läbi keskkonnaprogrammi veeprogrammi 360 014.- eurot
 • Kernu valla omaosalus 94 725.- eurot

Ruila Põhikooli võimla ja õppekõrvalhoone ehitus 2008-2009

Tulemus: Valmis Ruila Põhikooli õppekõrvalhoone, sh Ruila Raamatukogu ruumid ja kooli võimla/spordihoone.

Projekteerimine:Pikoprojekt OÜ

Ehitus:Facio Ehituse AS

Omanikujärelevalve: IBG EHitus OÜ

Rahastus:

 • Euroopa Regionaalarengu Fond läbi "Avalike teenuste arendamise" meetme.
 • Kernu valla omaosalus.