Kernu Vallavolikogu 19. juuni 2014 otsusega nr 23 "Kernu mõisa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Kernu mõisa detailplaneering. Planeeringualasse kuuluvad Kohatu külas asuvad Kernu Hooldekodu maaüksus (katastritunnus 29701:006:0780, suurus 21,91 ha, ühiskondlike ehitiste maa) ja Pähklimäe maaüksus (katastritunnus 29701:005:0010, suurus 38,89 ha, maatulundusmaa).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate kinnistute jagamine, maa sihtotstarvete muutmine, tehnovõrkude vajaduse ja asukoha määramine, liiklusskeemi väljatöötamine, ehitusõiguse andmine ja hoonestusalade määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete fikseerimine, kujade ja kaitsevööndite määramine ning keskkonnatingimuste seadmine:

1) olemasolevatesse Kernu mõisa hoonetesse seminari-, büroo- ja majutusruumide ning söögikoha rajamine;

2) Pähklimäe kinnistule väikelennuvälja ja selle teenindamiseks vajalike hoonete rajamine;

3) detailplaneeringuga muudetakse Kernu valla üldplaneeringut. Kui hetkel on Kernu hooldekodu kinnistu juhtfunktsiooniks üldplaneeringus reserveeritud ühiskondlike ehitiste maa (ja Pähklimäe kinnistul maatulundusmaa), siis plaanis on moodustada kinnistutel lisaks olemasolevatele funktsioonidele äri-, elamu- (ligikaudu 30) ja transpordimaa krunte.

--------

KSH aruande ja planeeringu avaliku arutelu 20.07.2017 protokoll

KSH aruande ja planeeringu avaliku arutelu 20.06.2017 protokoll

KSH aruande ja planeeringu avalikustamine 29.05-27.06.2017

Kernu mõisa detailplaneeringu KSH aruande eelnõu

Kernu mõisa detailplaneeringu seletuskiri (eelnõu)

--------

KSH väljatöötamise kavatsus (3.05.2017) ja ametkondade seisukohad

KSH väljatöötamise kavatsuse eelnõu (13.03.2017)

Esialgne planeeringulahendus (seisuga 10.03.2017)

Keskonnamõju strateegilise hindamise algatamine (16.02.2017)

Ametkondade seisukohad KSH algatamise eelnõu osas (11.01-09.12.2017)

Esialgne planeeringulahendus (seisuga 21.12.2016)

Ametkondade seisukohad esialgse planeeringulahenduse (15.08.2016) kohta:

Esialgne planeeringulahendus (seisuga 6.09.2016)

Esialgne planeeringulahendus (seisuga 24.08.2016)

Valminud esialgse planeeringulahenduse avalik arutelu toimus teisipäeval 23. augustil kell 17.00 Kernu vallamajas Haiba külas. Arutelu protokoll

Esialgne planeeringulahendus (seisuga 15.08.2016)