« Tagasi

Kernu Vallavolikogu 27. aprilli 2017 istungil

 • Koormati 50 aastaks tasuta isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks järgmised Kernu vallale kuuluvad kinnistud:
 • Riisipere tee 14 kinnistu (registriosa 7211250, katastritunnus 29701:001:0677);
 • Haiba haljasala 1 kinnistu (registriosa 6727650, katastritunnus 29701:001:0678) (otsus nr 11). 
 •  Koormati Kernu vallale Laitse külas kuuluv kinnistu (registriosa number 9007502, katastritunnus 29701:001:0405, maaüksuse nimi - Kastani tee,  sihtotstarve - transpordimaa 100%) tähtajatu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks eesmärgiga võimaldada kinnistule rajada maakaabelliin ning seda maakaabelliini seal omada ja majandada (otsus nr 12).
 • Kooskõlastati Kernu Põhikooli ja Ruila Põhikooli palgajuhendid (otsus nr 13).
 • Otsustati osaleda 2017. aastal järgmiste eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises: Rocca al Mare Kool; Tallinna Kesklinna Põhikool; Tallinna Euroopa Kool; Tallinna Vaba Waldorfkool; Audentese Spordigümnaasium (otsus nr 14).
 • Otsustati korraldada riigihange „Koolide ja lasteaedade toitlustusteenuse osutamine 2017-2022" ühiselt Saue vallaga.            Volitati Saue valda  riigihanke „Koolide ja lasteaedade toitlustusteenuse osutamine 2017-2022"  läbiviimisel täitma kõiki riigihangete seadusest Kernu vallale tulenevaid kohustusi. Nimetati Kernu valla esindajateks hankekomisjonis Kernu Põhikooli direktor Marek Männik ja Ruila Põhikooli direktor Tiia Rosenberg (otsus nr 15).
 • Esimesel lugemisel oli planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine vallavalitsusele ning ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine (eelnõu nr 23).
 • Võeti vastu Saue valla põhimäärus (määrus nr 5).
 • Kinnitati Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 vastavalt käesoleva määruse lisale 1. Tunnistati kehtetuks vallavolikogu 25.03.2004 määrus nr 10 „Kernu valla Aasa, Ruila ja Tuuliku aiandusühistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine". Tunnistati kehtetuks vallavolikogu 18.01.2007 määrus nr 1 „Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava" (määrus nr 4).
 • Muudeti ja /või täiendati Kernu Vallavolikogu 20. novembri 2014. a määruse nr 11 „Toetuste kord" järgmisi paragrahve: §1; §5; §5¹; §18 ning täiendati Kernu Vallavolikogu 21.04.2016. a määruse nr 3 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" paragrahvi 1 lõiget 3 punktiga 2.11 (määrus nr 3).
 • Otsustati mitte liituda sotsiaaltransporditeenuse juurutamise hankega.
 • Jagati informatsioone Kirsiaia 7a maatükiga, Kaasiku vabaõhulavaga, Kernu Põhikooli rekonstrueerimistöödega, Ruila Spordihoone katusega ja „Digimaa" projektiga seonduvaga.

Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 27.04.2017 istungi protokollist nr 4.

Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Kernu valla veebilehel dokumendiregistris ja vallakantseleis. Määrused jõustuvad kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.