« Tagasi

Kernu Vallavolikogu 16. veebruari 2017 istungil

 • Kernu valla 2016. aasta õiguskorra analüüsi tutvustas piirkonnapolitseinik Urmas Elmi.
 • Esimesel lugemisel oli Kernu valla 2017. a eelarve (eelnõu nr 6).
 • Algatati Kernu Vallavolikogu 19. juuni 2014. a otsusega nr 23 algatatud Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamine (otsus nr 2).
 • Nõustuti Ruila Põhikoolile 41 arvutikomplekti kasutusrendile võtmiseks liisinglepingu sõlmimisega ning selleks otstarbeks vallale aastateks 2017 – 2020 32000 euro suuruse kohustuse võtmisega (otsus nr 3).
 • Otsustati müüa Kernu vallale kuuluv Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 6834602 sissekantud korteriomand, mille koosseisus 404/6937 mõttelist osa kinnistust (katastritunnus 29701:006:0176; sihtotstarve elamumaa, pindala 936 m2) ja asukohaga Kernu vald, Haiba küla, Sireli tee 6 ning reaalosana eluruum nr 8 üldpinnaga 40,4 m2 (edaspidi korteriomand) otsustuskorras hinnaga vähemalt 10 000 (kümme tuhat) eurot (otsus nr 4).
 • Otsustati võõrandada Kernu vallale Laitse külas Kastani tee kinnistul kuuluv sideehitis (ehitisregistri kood 220810405) tasuta Telia Eesti AS-ile ning nimetatud sideehitise omamiseks ja majandamiseks koormata Kernu vallale Laitse külas kuuluv Kastani tee kinnistu (registriosa number 9007502, katastritunnus 29701:001:0405, transpordimaa 100%, pindala 5598 m2) tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks (otsus nr 5).
 • Otsustati mitte nõustuda geoloogilise uuringu loa andmisega OÜ-le Inseneribüroo STEIGER Kirikla uuringuruumis (otsus nr 6).
 • Esimesel lugemisel oli ühinemisjärgselt tekkiva Saue valla põhimäärus (eelnõu nr 11).
 • Otsustati taotleda lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamise meetmest toetust projektile „Ääsmäe lasteaia energiatõhususe parandamine" ja projektile „Saue lasteaed Midrimaa energiatõhususe edendamine" ning anda volitused Saue Vallavalitsusele ja Saue Linnavalitsusele taotluste esitamiseks (otsus nr 7).
 • Otsustati avalikustada Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028  valla kodulehel 17.02.2017 kuni 02.03.2017.
 • Arutleti ühinemisjärgselt tekkiva Saue valla struktuuri üle.
 • Räägiti ühistranspordi küsimustest ja HOL-is toimunust.

Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 16.02.2017 istungi protokollist nr 2.

Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Kernu valla veebilehel dokumendiregistris ja vallakantseleis. Määrused jõustuvad kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.