« Tagasi

Kernu Vallavolikogu 16. märtsi 2017 istungil

 • Võeti vastu Kernu valla 2017. a eelarve põhitegevuse tulud 3 044 421 eurot, põhitegevuse kulud 2 767 679,66 eurot, investeerimistegevus kokku -311 704 eurot ja finantseerimistegevus 23 000 eurot. Likviidsete varade muutus -11 962,66 eurot (määrus nr 2). 
 • otsustati võtta laenu 100 000.- eurot tagasimakse tähtajaga 10 aastat järgmiste investeeringute tegemiseks:
 • 5 000 eurot Mõnuste sotsiaalmaja küttekollete rekonstrueerimiseks;
 • 65 000 eurot Ruila Põhikooli muusika- ja arvutiklassi renoveerimiseks ja sisustamiseks;
 • 10 000 eurot Kernu valla rahvamaja tualettide renoveerimiseks;
 • 10 000 eurot Kernu Põhikooli akende ja fassaadi projekteerimiseks  ja rekonstrueerimiseks;
 • 10 000 eurot Mõnuste terviseraja rajamise projekti kaasfinantseerimiseks (otsus nr 8).
 • Nõustuti Kernu Põhikoolile 7 arvutikomplekti ja 12 tahvelarvuti kasutusrendile võtmiseks liisinglepingu sõlmimisega ning selleks otstarbeks vallale aastateks 2017 – 2020 8500 euro suuruse kohustuse võtmisega (otsus nr 9).
 • Esimesel lugemisel oli sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmise eelnõu (eelnõu nr 15).
 • Esimesel lugemisel oli sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra eelnõu (eelnõu nr 16).
 • Lubati vallavanem ENN KARU puhkusele alates 14. aprillist kuni 30. aprillini 2017. a (otsus nr 10).
 • Jagati infot kevad-suvel toimuvate ürituste kohta.
 • Anti teada, et tööd alustas Saue, Kernu ja Nissi valla ning Saue linna ühine personalijuht Sju Nuuter.

Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 16.03.2017 istungi protokollist nr 3.

Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Kernu valla veebilehel dokumendiregistris ja vallakantseleis. Määrused jõustuvad kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.