« Tagasi

Kernu Vallavolikogu 15. juuni 2017 istungil

  • Esimesel lugemisel oli Kernu Põhikooli arengukava 2017-2021 (eelnõu nr 26)
  • Kuulati ära revisjonikomisjoni aruanne ja kinnitati Kernu valla 2016. a majandusaasta aruanne (otsus nr 18)
  • Määrati katastriüksuse koha-aadressiga Harju maakond, Kernu vald, Kaasiku küla, Koplemäe, katastritunnus 29701:001:0726, pindala 9276 m², sihtotstarbeks elamumaa (001;E) 100% (otsus nr 19)
  • Nimetati Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemise teel moodustuva Saue valla volikogu valimisteks Saue valla valimiskomisjoni liikmeteks:  1.1Tiia Pärniste;

1.2 Mare Rabi;

1.3 Siivi Holmberg;

1.4 Kelli Kõluvere;

1.5 Marju Põllu;

1.6 Caroli Kruus;

1.7 Aino Must.

2. Nimetati Saue valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks järgnevalt määratud järjekorras:

            2.1 Andres Pitk;

            2.2 Raivo Tammert (otsus nr 20)

  • Lubati vallavanem ENN KARU korralisele puhkusele alates 7. augustist kuni 21.augustini 2017. a (kaasa arvatud, kokku 14 kalendripäeva), millest 6 puhkusepäeva on 2016. tööaastal kasutamata puhkuse arvelt ja 8 puhkusepäeva on 2017. tööaasta korraline puhkus (otsus nr 21)
  • Otsustati koormata Kernu vallale Hingu külas kuuluv kinnistu (katastritunnus 29701:001:0674, maaüksuse nimi – Pardi teelõik 1,  sihtotstarve - transpordimaa 100%) tähtajatu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (edaspidi kasutaja) kasuks eesmärgiga võimaldada kinnistule rajada maakaabelliin ja liitumiskilp ning neid seal omada ja majandada (otsus nr 22)
  • Otsustati koormata Kernu vallale Hingu külas kuuluv kinnistu (registriosa number 8071850, katastritunnus 29701:001:0636, maaüksuse nimi - Rallipargi-Tuuliku tee L1,  sihtotstarve - transpordimaa 100%) tähtajatu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (edaspidi kasutaja) kasuks eesmärgiga võimaldada kinnistule rajada maakaabelliin ning seda maakaabelliini seal omada ja majandada (otsus nr 23)
  • Arutati Tallinna Halduskohtule apellatsioonikaebuse esitamist; valimisliidu MEIE ettepanekut; Haiba arstipunktiga seonduvat; valla rahaeraldisi, katlamaja ja valla kruusateede kaardiga seonduvat

Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 15.06.2017 istungi protokollist nr 6

Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Kernu valla veebilehel dokumendiregistris ja vallakantseleis. Määrused jõustuvad kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.