« Tagasi

Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Kernu Vallavolikogu algatas 16.02.2017 otsusega nr 2  Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise, eesmärgiga välja selgitada planeeritava väikelennuvälja rajamise mõju.

Kuna planeeringuga kavandatav tegevus võib olla eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga (KeHJS § 22), siis hinnatakse: ehituskeeluvööndi vähendamise mõju Vasalemma jõe kaldal asuvatele looduskooslustele; lennuraja ja sellega seotud ehitiste ehitusliku lahenduse, rajamise ja käitamise mõju; kõrguspiirangute kitsenduste mõju lähipiirkonna maakasutusele, ehitistele ja olemasolevatele loodusobjektidele; lennuvälja ja Ämari lennuvälja kumulatiivseid mõjusid eelkõige müra osas.

KSH koostamise korraldaja on Kernu Vallavalitsus, koostaja AS Skepast&Puhkim ning kehtestaja Kernu Vallavolikogu.

Vallavolikogu otsus