« Tagasi

Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalik arutelu

Kernu mõisa detailplaneering on algatatud 19. juuni 2014. a otsusega nr 23. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud 16. veebruari 2017. a otsusega nr 2.

Detailplaneeringuga luuakse tingimused olemasoleva mõisakompleksi uuendamiseks ning selle ümber uute elamualade rajamiseks. Kernu mõisa hoonetesse planeeritakse seminari- ja majutusruumid ning toitlustusasutus. Mõisa lähedusse kavandatakse kaks uut elurajooni ning väikelennukitele visuaallennuväli koos seda teenindava taristuga.

Detailplaneering on kehtivat Kernu valla üldplaneeringut muutev. Planeeringuga kavandatakse kompaktse asustusega territooriumi osa moodustamist väljaspool üldplaneeringuga kavandatud elamualasid. Lennuvälja rajamise võimaldamiseks tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks Vasalemma jõe kaldal.

Planeeringuala hõlmab Kohatu külas asuvaid Kernu hooldekodu (katastritunnus 29701:006:0780) ja Pähklimäe maaüksuseid (katastritunnus 29701:005:0010). Planeeritava ala pindala on ligikaudu 60 ha.

Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 29. mai kuni 27. juuni 2017. Avaliku väljapaneku ajal korraldati eelnõude tutvustamiseks arutelu 20. juunil kell 18 Kernu Rahvamajas Haiba külas. Detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise materjalidega saab jätkuvalt tutvuda Kernu Vallavalitsuse koduleheküljel ning paberkandjal tööaegadel Kernu vallamajas (Riisipere tee 8, Haiba küla).

Kernu Vallavalitsus korraldab Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku arutelu 20. juulil 2017 kell 17.00 Kernu Rahvamajas Haiba külas. Arutelul tutvustatakse avaliku väljapaneku tulemusi.