« Tagasi

Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avalik väljapanek ja arutelu

Kernu Vallavalitsus korraldab Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku 29. mai kuni 27. juuni 2017. Avalik arutelu toimub 20. juunil kell 18.00 Kernu Rahvamajas Haiba külas.

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise materjalidega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuse koduleheküljel (http://kernu.kovtp.ee/kernu-mois) ning tööaegadel Kernu vallamajas (Riisipere tee 8, Haiba küla).

Detailplaneeringuga luuakse tingimused Kernu mõisakompleksi uuendamiseks ning selle ümber uue kompaktse asustusega ala tekkimiseks. Kernu mõisa hoonetesse planeeritakse seminari- ja majutusruumid ning toitlustusasutus. Lisaks kavandatakse mõisa lähedusse 23 elamu krunti ning eralennuväli koos seda teenindava taristuga. Samuti tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks Vasalemma jõe kaldal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate kinnistute jagamine, maa sihtotstarvete muutmine, ehituskeeluvööndi vähendamine, tehnovõrkude vajaduse ja asukoha määramine, liiklusskeemi väljatöötamine, väikelennuvälja rajamine, elamumaa sihtotstarbega kruntide moodustamine, ehitusõiguse andmine ja hoonestusalade määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete fikseerimine, kujade ja kaitsevööndite määramine ning keskkonnatingimuste seadmine.

Detailplaneeringu lahendusega kavandatakse muuta üldplaneeringuga reserveeritud maakasutuse sihtotstarbeid, mistõttu on tegemist üldplaneeringu muutmisega. Planeeringuala hõlmab Kohatu külas asuvaid Kernu hooldekodu (katastritunnus 29701:006:0780) ja Pähklimäe (katastritunnus 29701:005:0010) maaüksuseid. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 60 ha.

Kernu mõisa detailplaneering on algatatud 19. juuni 2014. a otsusega nr 23. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud 16. veebruari 2017. a otsusega nr 2.

Põhjendatud arvamused detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kohta saab saata digitaalselt kernuvv@datanet.ee või kirjalikult postiaadressil Riisipere tee 8, Haiba küla, 76301 Harju maakond.