« Tagasi

Kernu Vallavolikogu 24. augusti 2017 istungil

  • kehtestati Kernu Vallavalitsuse teenistujatele ning töötajatele sotsiaalsed garantiid seoses haldusterritoriaalse korralduse muutumisega (otsus nr 24)
  • koormati Kernu vallale Mõnuste külas kuuluv kinnistu (registriosa number 4266450, katastritunnus 29701:001:0538, maaüksuse nimi – Kohatu-Mõnuste tee L1,  sihtotstarve - transpordimaa 100%) tähtajatu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks eesmärgiga võimaldada kinnistule rajada maakaabelliin ning seda maakaabelliini seal omada ja majandada (otsus nr 25)
  • vahetati Kernu vallale Kaasiku külas kuuluv Rohutirtsu tee maaüksus (sisse kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 7992550, katastritunnus 29701:001:0669) Heli Raidve-Kostenok`ile, Peeter Kostenok´ile ja Heli Raidve Tööõigusabi OÜ-le  (registrikood 10203402) kuuluva maaüksusega Rohutirtsu tee L1 (sisse kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 6691702, katastritunnus 29701:001:0535) (otsus nr 26).
  • anti Harjumaa Omavalitsuste Liidule omavalitsusüksuste ülesanne ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist. Samuti anti Harjumaa Omavalitsuste Liidule täitmiseks rahvatervise, maakonna turvalisuse ning kultuurikorralduse valdkonna ülesanded (otsus nr 27).
  • kinnitati Kernu valla 2017. – 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava (otsus nr 28).

Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 24.08.2017 istungi protokollist nr 7

Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Kernu valla veebilehel dokumendiregistris ja vallakantseleis. Määrused jõustuvad kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.