« Tagasi

Kernu Vallavolikogu 18. mai 2017 istungil

  • Otsustati lõpetada Kernu valla osalemine osaühingus Haiko Teenused (registrikood 10484938) ja müüa Kernu vallale kuuluv osa osaühingus Haiko Teenused ühe euro eest aktsiaseltsile KOVEK (registrikood 10395123) (otsus nr 16).
  • Anti aktsiaseltsile KOVEK (registrikood 10395123) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamiseks otsustuskorras tasuta üle 33 Kernu vallale kuuluvat ÜVK ehitist. (otsus nr 17).
  • Delegeerida vallavalitsusele planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine ning tunnistada kehtetuks Kernu Vallavolikogu 27.11.2003 määrusega nr 20 kehtestatud „Kernu valla ehitusmäärus" (määrus nr 6).
  • Jagati informatsioone Harjumaa Omavalitsuste Liidu korralise volikogu koosolekul räägituga, Digimaa projekti, kohaliku transpordi ja muu seonduvaga.

Täpsemalt saab lugeda Kernu Vallavolikogu 18.05.2017 istungi protokollist nr 5.

Volikogu protokollide, otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Kernu valla veebilehel dokumendiregistris ja vallakantseleis. Määrused jõustuvad kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.