« Tagasi

Kernu Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00

Päevakord:

 1. Kernu vallale kuuluvate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Sihtasutuse kasuks (eelnõu nr 18)
 2. Kernu vallale kuuluva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu nr 19)
 3. Palgajuhendite kooskõlastamine (eelnõu nr 20)
 4. Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine (eelnõu nr 21)
 5. Haridusasutuste toitlustamise riigihanke korraldamine ühiselt Saue vallaga (eelnõu nr 22)
 6. Planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine vallavalitsusele ning ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine, esimene lugemine (eelnõu nr 23)
 7. Ühinemisjärgselt tekkiva Saue valla põhimääruse teine lugemine (eelnõu nr 11)
 8. Kernu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 teine lugemine (eelnõu nr 2)
 9. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmise esimene lugemine (eelnõu nr 15)
 10. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra menetlemise lõpetamine
 11. Informatsioonid

Lugupidamisega

Kuldar Paju

Kernu Vallavolikogu esimees