« Tagasi

Lossi tee 2 detailplaneeringu algatamine

Kernu vallavalitsuse 20.03.2017 korraldusega nr 98 „Lossi tee 2 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Laitse külas asuval Lossi tee 2  (29701:001:0315, 11 336 m²) maaüksusel detailplaneering. Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine kolmeks elamukrundiks, üheks äri- ja elamukrundiks ning üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine ridaelamu ja ühepereelamu (koos abihoonega) ehitamiseks. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringule. Detailplaneeringu koostamise raames puudub vajadus uuringute läbiviimiseks.

Kernu Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldus nr 98 „Lossi tee 2 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

Lisa 1 ja 2

Lisa 3