Looduslike pühapaikade teabepäev Hageris 30. mail

Tänavu toimub Hageri kihelkonnas Muinsuskaitseameti koordineerimisel looduslike pühapaikade uuring. Selle eesmärgiks on põhjalikult läbitöötatud arhiiviandmete alusel selgitada, millised on...

Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avalik väljapanek ja arutelu

Kernu Vallavalitsus korraldab Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku 29. mai kuni 27. juuni 2017. Avalik arutelu toimub 20. juunil...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 18. mail 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu valla osalemise lõpetamine osaühingus Haiko Teenused, osa võõrandamine aktsiaseltsile KOVEK ( eelnõu nr 24 ) Ühisveevärgi...

Kernu Põhikool pakub 2017/2018 õppeaastal tööd

Kernu Põhikool pakub alates järgmisest 2017/2018. õppeaastast tööd: sotsiaalpedagoogile ja HEV koordinaatorile (0,5 koormus) klassiõoetaja (täiskoormus) IV-V väikeklassi...

Kernu Vallavolikogu 27. aprilli 2017 istungil

Koormati 50 aastaks tasuta isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks järgmised Kernu vallale kuuluvad kinnistud: Riisipere tee 14 kinnistu (registriosa...

Kernu Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017

Kernu vallamajas algusega kell 14.00 Päevakord: Kernu vallale kuuluvate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Sihtasutuse kasuks ( eelnõu nr 18 ) Kernu...

Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisse

Harjumaal algas valdade ja linnade ülene koostöö, et elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse kaasaegse lairibaühenduse. Kõikidele soovijatele ehitatakse majja valguskaabel, mis...

Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm

Selle aasta suurõppus Kevadtorm toimub Põhja-Eestis 8. maist kuni 24. maini.  Nagu tavaliselt moodustavad ka sellel õppusel Eesti ja liitlaste õhuvägede üksused ühe ja ühtselt tegutseva...

Vallamaja on 20. aprillil suletud

Kernu vallavalitsuse kollektiiv on 20. aprillil Kernu, Nissi ja Saue valla ning Saue  linna ühinemise infoseminaril. Vastuvõttu ei toimu.

Harjumaal alustati kogu maakonda hõlmava lairibaühenduse projektiga DigiMaa

DigiMaa eesmärk on tagada kõigile Harjumaa kodudele, ettevõttetele ja asutustele võimalus liituda valguskaabliga, mis võimaldab ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid...

Kernu Vallavolikogu 16. märtsi 2017 istungil

Võeti vastu Kernu valla 2017. a eelarve põhitegevuse tulud 3 044 421 eurot, põhitegevuse kulud 2 767 679,66 eurot, investeerimistegevus kokku -311 704 eurot ja...

Lossi tee 2 detailplaneeringu algatamine

Kernu vallavalitsuse 20.03.2017 korraldusega nr 98 „Lossi tee 2 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Laitse külas asuval Lossi tee 2...

Süütame üheskoos noorte laulu- ja tantsupeo “Mina jään” tule ja ehime Eestimaad EV100 alguse puhul

XII noorte laulu- ja tantsupeoks valmistujad tähistavad pühapäeval, 16. aprillil Eesti Vabariik 100 programmi ETV eetris kontserdiga "Teel laulu- ja tantsupeole", mille järel süüdatakse...

Ehitusspetsialisti vastuvõtt Laitse seltsimajas

Seoses asjaoluga, et 14. aprill on riigipüha, siis toimub ehitusspetsialisti vastuvõtt ehitusküsimustes  7. aprillil kl 11-14.00 Laitse seltsimajas.

Ruila Põhikool pakub tööd koolis ja lasteaias

Klassiõpetajale - Vajame koheselt 2.klassi õpetajat ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks. Ajalooõpetajale - Alates 1.sept 2017 (0,5 kohta) Logopeedile (1,0 kohta) -...

Harjumaa õiguskorra ülevaade 2016

Politsei- ja Piirivalveameti on avalikustanud ülevaatliku aastakokkuvõtte -  Harjumaa õiguskorrast kohalike omavalitsuste lõikes  

Via Baltica Kohatu liiklussõlme ja Kernu ümbersõidu esialgse projektilahenduse ja krundijaotuskavade tutvustamine maaomanikele toimub 20. märtsil 2017 kell 18.00 Kernu Valla Rahvamajas

Seoses projektidega „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu - Ikla km 36,5 – 37,8 Kernu tankla lõik ja eritasandilise liiklussõlme põhiprojekt"  ja „Põhimaantee nr 4 (E67)...