Projekteerimistingimuste, kirjaliku nõusoleku, ehitusloa, kasutusloa jm taotluste ja teatiste vormid on kättesaadavad Ehitusregisti kodulehel

 

Ehitamine on ehitise püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine ja lammutamine. Ehitised jagunevad hooned ja rajatised. Ehitusloa väljastamise aluseks on ehitusprojekt.

 

Projekteerimistingimused

Enne projekteerimistööde algust tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane projekteerimistingimuste taotlus. Projekteerimistingimused määratakse detailplaneeringu kohustuse puudumise korral.

 

Ehitusprojekt

Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest. Ehitusprojekt, välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt. Projektile tuleb lisada:  

  • väljavõte detailplaneeringust või projekteerimistingimused;
  • katastriüksuse plaan ja kinnistusraamatu väljavõte;
  • geodeetiline alusplaan, mis ei ole vanem kui 2 aastat;
  • tehnilised tingimused, nende olemasolu korral, tehnovõrkudega liitumiseks (elektrivarustus,vee- ja kanalisatsioonivarustus, gaasivarustus jne) ja tehnovõrkude valdajate kooskõlastused asendiplaanil;
  • riigilõivu maksekorralduse koopia.

Projekt peab olema kooskõlastatud Põhja  Päästekeskuses.

 

Ehitusluba

Ehitusloa saamiseks esitatakse ehitusprojekt kahes identses eksemplaris koos ehitusloa taotlusega ja lisadega (ehitise oluliste tehniliste andmed, kordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis) vallavalitsusele. Ehitusluba väljastatakse või keeldutakse ehitusloa väljastamisest vallavalitsuse korralduse alusel pärast taotlejapoolse riigilõivu tasumist.

20-60 m2 ehitusaluse pinnaga  ning kuni 5 m kõrguse väikeehitise ehitamiseks on vajalik vallavalitsusele esitada  kirjaliku nõusoleku taotlus. Kirjaliku nõusoleku taotlus esitatakse ka siis, kui muudetakse ehitise tehnosüsteeme või asendatakse kogu tehnosüsteem samaväärsega, asendatakse välimisi avatäiteid ning püstitatakse detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel piirdeaedasid, mille ehitamiseks on vajalikud kaevetööd.

 

Ehitamise alustamine

Ehitise omanik on kohustatud esitama vallavalitsusele vähemalt kolm tööpäeva enne ehitise, välja arvatud väikeehitise, ehitamise alustamist teatise ehitise alustamise kohta.

Ehitualuba on tähtajatu, kuid kaotab kehtivuse, kui ehitamist pole alustatud kahe aasta jooksul ehitusloa väljastamise päevast alates.

 

Kasutusluba

Ehitise kasutusluba on vallavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele. Kasutusloa saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada kasutusloa taotluse koos nõutud dokumentidega ja tasuda riigilõiv. Ehitise tuleohutuse hindamiseks kaasab vallavalitsus Põhja  Päästekeskuse. Ehitise kasutamiseks peab olema kasutusluba, välja arvatud elamiseks mittekasutatava väikeehitise kasutamiseks. Kasutusluba on tähtajatu.

 

Kohaliku omavalitsuse valitsemisala toimingute maksumus on määratud Riigilõivuseaduses (§317-320). Tasumine toimub Kernu Vallavalitsuse pangakontole nr 1120111056 Swedbank