Sassi, Tiigi,  Kasemetsa ja paisu detailplaneeringu AVALIK VÄLJAPANEK JA ARUTELU

Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu detailplaneering on algatatud Kernu Vallavolikogu 15.09.2016. a otsusega nr 52. Sama otsusega jättis volikogu planeeringule algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringuga kavandatakse Kernu paisjärve kaldal olemasolevate hoonestatud ja hoonestamata kinnistute jagamist väiksemateks elamukruntideks. Planeeritaval alal on täiendava taristu rajamise vajadus väike – olemasolev teede võrgustik võimaldab ligipääsu kõikidele planeeritavatele kinnistutele ja planeeritud krunte saab tehnovõrkudega varustada olemasolevatest ühendustest.

Detailplaneering on kehtivat Kernu valla üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala hajaasustuses ja osaliselt olemasoleval elamualal. Kohatu piirkonnas on kehtiva üldplaneeringu kohaselt elamualal minimaalseks lubatud pindalaks, millele võib anda ehitusõiguse, 1 ha. Lisaks on piirkonnas kahe elamu väiksemaks vahekauguseks lubatud 100 m. Üldplaneering sätestab, et ühte neist tingimustest võib põhjendatud juhul vähendada, kuid mitte mõlemat korraga. Kavandatavad elamumaa krundid on väiksemad kui 1 ha ja elamute vaheline väikseim vahekaugus on alla 100 m.

Planeeringuala hõlmab Kohatu külas asuvaid Sassi (katastritunnus 29701:005:0126), Tiigi (katastritunnus 29701:005:0137), Kasemetsa (katastritunnus 29701:005:0112) ja Paisu (katastritunnus 29701:005:0135) maaüksuseid. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 5,39 ha.

Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 06.11.-05.12.2017. Avalik arutelu toimub 12.12.2017 kell 16.00 Kernu vallamajas Haiba külas. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuse koduleheküljel kernu.kovtp.ee/sassi ning tööaegadel Kernu vallamajas (Riisipere tee 8, Haiba küla).

Põhjendatud arvamused detailplaneeringu eskiislahenduse kohta palume saata digitaalselt kernuvv@datanet.ee või kirjalikult postiaadressil Riisipere tee 8, Haiba küla, 76301 Harju maakond.

 

 

Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise EELNÕU avalik ARUTELU

Kernu mõisa detailplaneering on algatatud 19. juuni 2014. a otsusega nr 23. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud 16. veebruari 2017. a otsusega nr 2.

Detailplaneeringuga luuakse tingimused olemasoleva mõisakompleksi uuendamiseks ning selle ümber uute elamualade rajamiseks. Kernu mõisa hoonetesse planeeritakse seminari- ja majutusruumid ning toitlustusasutus. Mõisa lähedusse kavandatakse kaks uut elurajooni ning väikelennukitele visuaallennuväli koos seda teenindava taristuga.

Detailplaneering on kehtivat Kernu valla üldplaneeringut muutev. Planeeringuga kavandatakse kompaktse asustusega territooriumi osa moodustamist väljaspool üldplaneeringuga kavandatud elamualasid. Lennuvälja rajamise võimaldamiseks tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks Vasalemma jõe kaldal.

Planeeringuala hõlmab Kohatu külas asuvaid Kernu hooldekodu (katastritunnus 29701:006:0780) ja Pähklimäe maaüksuseid (katastritunnus 29701:005:0010). Planeeritava ala pindala on ligikaudu 60 ha.

Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 29. mai kuni 27. juuni 2017. Avaliku väljapaneku ajal korraldati eelnõude tutvustamiseks arutelu 20. juunil kell 18 Kernu Rahvamajas Haiba külas. Detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise materjalidega saab jätkuvalt tutvuda Kernu Vallavalitsuse koduleheküljel ning paberkandjal tööaegadel Kernu vallamajas (Riisipere tee 8, Haiba küla).

Kernu Vallavalitsus korraldab Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku arutelu 20. juulil 2017 kell 17.00 Kernu Rahvamajas Haiba külas. Arutelul tutvustatakse avaliku väljapaneku tulemusi.

------------------------------------------------------------

Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise  avalik väljapanek ja arutelu

Kernu Vallavalitsus korraldab Kernu mõisa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku 29. mai kuni 27. juuni 2017. Avalik arutelu toimub 20. juunil kell 18.00 Kernu Rahvamajas Haiba külas.

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise materjalidega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuse koduleheküljel (http://kernu.kovtp.ee/kernu-mois) ning tööaegadel Kernu vallamajas (Riisipere tee 8, Haiba küla).

Detailplaneeringuga luuakse tingimused Kernu mõisakompleksi uuendamiseks ning selle ümber uue kompaktse asustusega ala tekkimiseks. Kernu mõisa hoonetesse planeeritakse seminari- ja majutusruumid ning toitlustusasutus. Lisaks kavandatakse mõisa lähedusse 23 elamu krunti ning eralennuväli koos seda teenindava taristuga. Samuti tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks Vasalemma jõe kaldal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate kinnistute jagamine, maa sihtotstarvete muutmine, ehituskeeluvööndi vähendamine, tehnovõrkude vajaduse ja asukoha määramine, liiklusskeemi väljatöötamine, väikelennuvälja rajamine, elamumaa sihtotstarbega kruntide moodustamine, ehitusõiguse andmine ja hoonestusalade määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete fikseerimine, kujade ja kaitsevööndite määramine ning keskkonnatingimuste seadmine.

Detailplaneeringu lahendusega kavandatakse muuta üldplaneeringuga reserveeritud maakasutuse sihtotstarbeid, mistõttu on tegemist üldplaneeringu muutmisega. Planeeringuala hõlmab Kohatu külas asuvaid Kernu hooldekodu (katastritunnus 29701:006:0780) ja Pähklimäe (katastritunnus 29701:005:0010) maaüksuseid. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 60 ha.

Kernu mõisa detailplaneering on algatatud 19. juuni 2014. a otsusega nr 23. Keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud 16. veebruari 2017. a otsusega nr 2.

Põhjendatud arvamused detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kohta saab saata digitaalselt kernuvv@datanet.ee või kirjalikult postiaadressil Riisipere tee 8, Haiba küla, 76301 Harju maakond.

------------------------------------------------------------

Lossi tee 2 detailplaneeringu ALGATAMINE

Kernu vallavalitsuse 20.03.2017 korraldusega nr 98 „Lossi tee 2 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Laitse külas asuval Lossi tee 2  (29701:001:0315, 11 336 m²) maaüksusel detailplaneering. Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine kolmeks elamukrundiks, üheks äri- ja elamukrundiks ning üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine ridaelamu ja ühepereelamu (koos abihoonega) ehitamiseks. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringule. Detailplaneeringu koostamise raames puudub vajadus uuringute läbiviimiseks.

Kernu Vallavalitsuse 20.03.2017 korraldus nr 98 „Lossi tee 2 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

Lisa 1 ja 2

Lisa 3

------------------------------------------------------------

kernu mõisa Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Kernu Vallavolikogu algatas 16.02.2017 otsusega nr 2  Kernu mõisa detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise, eesmärgiga välja selgitada planeeritava väikelennuvälja rajamise mõju.

Kuna planeeringuga kavandatav tegevus võib olla eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga (KeHJS § 22), siis hinnatakse: ehituskeeluvööndi vähendamise mõju Vasalemma jõe kaldal asuvatele looduskooslustele; lennuraja ja sellega seotud ehitiste ehitusliku lahenduse, rajamise ja käitamise mõju; kõrguspiirangute kitsenduste mõju lähipiirkonna maakasutusele, ehitistele ja olemasolevatele loodusobjektidele; lennuvälja ja Ämari lennuvälja kumulatiivseid mõjusid eelkõige müra osas.

KSH koostamise korraldaja on Kernu Vallavalitsus, koostaja AS Skepast&Puhkim ning kehtestaja Kernu Vallavolikogu.

Vallavolikogu otsus

------------------------------------------------------------

Lossi tee 2 detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kernu Vallavalitsus plaanib algatada detailplaneeringu Lossi tee 2 maaüksustel (29701:001:0315) Laitse külas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine ja ehitustingimuste määramine. Planeeringuga kavandatakse kinnistu jagamist kuueks maaüksuseks, neile sihtotstarvete määramist ning kahele tekkivale krundile elamu rajamist.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub teisipäeval 28. veebruaril 2017.a. kell 17.00 Laitse Raamatukogus Laitse külas (Lossi tee 6 - 7).

Planeeringu eskiisjoonis

------------------------------------------------------------

Sassi, Tiigi,  Kasemetsa ja paisu detailplaneeringu algatamine

Kernu vallavolikogu 15.09.2016 otsusega nr 52 „Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Kohatu külas asuvatel Sassi (29701:005:0126, 1,95 ha), Tiigi (29701:005:0137, 1,52 ha), Kasemetsa (29701:005:0112, 1,05 ha) ja Paisu (29701:005:0135, 0,87 ha) maaüksustel detailplaneering.

Detailplaneeringu algatamise taotluses soovib huvitatud isik Sassi, Tiigi ja Kasemetsa kinnistute jagamist ja Paisu kinnistu maa sihtotstarbe muutmist elamumaaks. Kinnistutele hoonestusalade määramist ja ehitusõiguse andmist, tehnovõrkude asukoha määramist, liiklusskeemi väljatöötamist, haljastuse ja heakorra põhimõtete fikseerimist  ning keskkonnatingimuste seadmist planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringule. Eelhinnangu kohaselt detailplaneeringuga kavandatud tegevustega eeldatavalt olulist keskkonnamõju ei kaasne.

Vallavolikogu otsusega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuses või valla veebilehel dokumendiregistris.

------------------------------------------------------------

kernu mõisa esialgse planeeringulahenduse avalik arutelu

Kernu Vallavolikogu 19. juuni 2014 otsusega nr 23 "Kernu mõisa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Kernu mõisa detailplaneering. Planeeringualasse kuuluvad Kohatu külas asuvad Kernu Hooldekodu maaüksus (katastritunnus 29701:006:0780, suurus 21,91 ha, ühiskondlike ehitiste maa) ja Pähklimäe maaüksus (katastritunnus 29701:005:0010, suurus 38,89 ha, maatulundusmaa).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate kinnistute jagamine, maa sihtotstarvete muutmine, tehnovõrkude vajaduse ja asukoha määramine, liiklusskeemi väljatöötamine, ehitusõiguse andmine ja hoonestusalade määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete fikseerimine, kujade ja kaitsevööndite määramine ning keskkonnatingimuste seadmine:

1) olemasolevatesse Kernu mõisa hoonetesse seminari-, büroo- ja majutusruumide ning söögikoha rajamine;

2) Pähklimäe kinnistule väikelennuvälja ja selle teenindamiseks vajalike hoonete rajamine;

3) detailplaneeringuga muudetakse Kernu valla üldplaneeringut. Kui hetkel on Kernu hooldekodu kinnistu juhtfunktsiooniks üldplaneeringus reserveeritud ühiskondlike ehitiste maa (ja Pähklimäe kinnistul maatulundusmaa), siis plaanis on moodustada kinnistutel lisaks olemasolevatele funktsioonidele äri-, elamu- (ligikaudu 30) ja transpordimaa krunte.

Valminud on esialgne planeeringulahendus, mille avalik arutelu toimub teisipäeval 23. augustil kell 17.00 Kernu vallamajas Haiba külas.

------------------------------------------------------------

Sassi, Tiigi ja Kasemetsa detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kernu Vallavalitsus plaanib algatada detailplaneeringu Sassi (katastritunnus 29701:005:0126, suurus 1,9 ha). Tiigi (katastritunnus  29701:005:0137, suurus 1,5 ha), Kasemetsa (katastritunnus 29701:005:0112, suurus 1 ha) ja Paisu (katastritunnus 29701:005:0135, suurus 0,87 ha) maaüksustel Kohatu külas. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute jagamine ja ehitustingimuste määramine. Kavandatakse 3 kinnistu kaheks jagamist ja tekkivatele kruntidele ning Paisu kinnistule üksikelamu rajamist.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub teisipäeval 16. augustil 2016.a. kell 17.00 Kernu vallavolikogu saalis Haiba külas (Riisipere tee 8).

Sassi, Tiigi ja Kasemetsa seletuskiri ja eskiisjoonis

Paisu kinnistu eskiisjoonis

------------------------------------------------------------

suurekivi detailplaneeringu algatamine

Kernu vallavalitsuse 20.06.2016 korraldusega nr 332 „Suurekivi maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Kibuna külas Suurekivi katastriüksusel (29704:001:0029, planeeritava ala suurus 10,24 ha) detailplaneering.

Planeeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine.

Sama korrraldusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Suurekivi detailplaneeringule. Eelhinnangu kohaselt detailplaneeringuga kavandatud tegevustega eeldatavalt olulist keskkonnamõju ei kaasne.

Vallavalitsuse korraldusega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuses või valla veebilehel dokumendiregistris.

------------------------------------------------------------

Kernu mõisa detailplaneeringu algatamise otsuse muutmine

Kernu Vallavolikogu 19.06.2014 otsusega nr 23 "Kernu mõisa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Kohatu külas asuvatel Kernu Hooldekodu (29701:006:0780) ja Pähklimäe (29701:005:0010) maaüksustel detailplaneering.

Kernu Vallavolikogu 21. aprilli 2016. a otsusega nr 29 "Kernu mõisa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" muutmine liideti planeeringuga taas Pähklimäe kinnistu, ala suurenes 60,80 hekratile. Tulenevalt huvitatud isiku poolt esitatud uuest eskiislahendusesest, mille järgi on kavandatud u 26 krundiga elamuala ja väikelennuvälja rajamine, muudeti planeeringu lähteseisukohti ja kinnitati uus keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang.

Eskiisi avaliku arutelu protokoll (4.04.2016)

Eskiisjoonis

------------------------------------------------------------

suurekivi detailplaneeringu ESKIISI AVALIK ARUTELU

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub neljapäeval 12. mail kell 18.00 Laitse Seltsimajas Kaasiku külas.

Kernu Vallavalitsus plaanib algatada detailplaneeringu Suurekivi maaüksusel Kibuna külas (katastritunnus 29704:001:0029, suurus 10,24 ha). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa sihtotstarvete muutmine ja ehitustingimuste määramine. Huvitatud isik MTÜ Lootuse Küla plaanib kinnistule rajada õppekeskuse koos seda teenindavate ehitiste ja rajatistega.

------------------------------------------------------------

Kernu mõisa detailplaneeringu ESKIISI AVALIK ARUTELU

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub esmaspäeval, 4. aprillil kell 16.00 Kernu mõisa peahoones Kohatu külas.

Kernu Vallavalitsus plaanib algatada Kernu Vallavolikogu 16. juuni 2014. a otsuse nr 23 "Kernu mõisa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" muutmise. Otsusega liidetakse detailplaneeringu alale lisaks Harju maakonna Kernu valla Kohatu külas asuvale Kernu Hooldekodu maaüksusele (katastritunnus 29701:006:0780, suurus 21,91 ha, ühiskondlike ehitiste maa) ka selle kõrval paiknev Pähklimäe maaüksus (katastritunnus 29701:005:0010, suurus 38,89 ha, maatulundusmaa).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate kinnistute jagamine, maa sihtotstarvete muutmine, tehnovõrkude vajaduse ja asukoha määramine, liiklusskeemi väljatöötamine, ehitusõiguse andmine ja hoonestusalade määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete fikseerimine, kujade ja kaitsevööndite määramine ning keskkonnatingimuste seadmine:

1) olemasolevatesse Kernu mõisa hoonetesse seminari-, büroo- ja majutusruumide ning söögikoha rajamine;

2) Pähklimäe kinnistule väikelennuvälja ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste rajamine;

3) detailplaneeringuga muudetakse Kernu valla üldplaneeringut. Kui hetkel on Kernu hooldekodu kinnistu juhtfunktsiooniks üldplaneeringus reserveeritud ühiskondlike ehitiste maa (ja Pähklimäe kinnistul maatulundusmaa), siis plaanis on moodustada kinnistutel lisaks olemasolevatele funktsioonidele äri-, elamu- (ligikaudu 30) ja transpordimaa krunte.

------------------------------------------------------------

KIRSIAIA II detailplaneeringu KEHTESTAMINE

Detailplaneering on kehtestatud Kernu Vallavolikogu 21.01.2016 otsusega nr 2. Planeeritav ala asub Laitse külas. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks muuta kinnistute piire ja maa sihtotstarbeid, täpsustada tehnovõrkude asukohti, töötada välja liiklusskeem, määrata jalg- ja jalgrattatee ning Kastani tee 3 parkimisplatsi asukohad, ehitusõigus ja kaitsevööndid, fikseerida haljastuse ja heakorra põhimõtted ning seada keskkonnatingimused.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Kernu valla kehtiva üldplaneeringuga, vastab Kernu valla ja kitsamalt Laitse küla ruumilise arengu eesmärkidele. Planeeringuga ei ole kavandatud eeldatavalt olulist keskkonnamõju kaasa toovaid lahendusi.

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Tugijoonis

Planeeringuprotsess dokumendiregistris

------------------------------------------------------------

Kernu mõisa detailplaneeringu algatamise otsuse muutmine

Kernu Vallavolikogu 19.06.2014 otsusega nr 23 "Kernu mõisa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Kohatu külas asuvatel Kernu Hooldekodu (29701:006:0780) ja Pähklimäe (29701:005:0010) maaüksustel detailplaneering.

Kernu Vallavolikogu 15. oktoobri 2015. a otsusega nr 46 "Kernu mõisa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" muutmine vähendati planeeringuala suurust 21,91 hekratile. Samuti täpsustati planeeringu eesmärki, kuna kuvitatud isik on algselt Pähklimäe kinnistule kavandatud väikelennuvälja rajamise plaanist loobunud.

------------------------------------------------------------

KIRSIAIA II detailplaneeringu aVALIK ARUTELU

Kernu Vallavalitsuse 6.10.2015 korraldusega nr 511 võeti vastu ja suunati avalikustamisele Kirsiaia II detailplaneering Laitse külas. Planeeritava ala suurus on ca 2,4 ha. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate kinnistute piiride ja maa sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine.

Detailplaneering oli avalikustatud 9. kuni 22. novembrini 2015.

Planeeringu avalik arutelu toimub 21.12.2015 kell 18.00 Laitse lasteaia saalis, aadressil Kastani tee 3.

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Tugijoonis

Tehnovõrgud ja rajatised

------------------------------------------------------------

KIRSIAIA II detailplaneeringu aVALIK VÄLJAPANEK

Kernu Vallavalitsuse 6.10.2015 korraldusega nr 511 võeti vastu ja suunati avalikustamisele Kirsiaia II detailplaneering Laitse külas. Planeeritava ala suurus on ca 2,4 ha. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate kinnistute piiride ja maa sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine.

Detailplaneering on avalikustatud 9. kuni 22. novembrini 2015 Kernu valla veebilehel, Kernu vallamajas ja Laitse raamatukogus.

Avalikustamise perioodil võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu planeerimislahenduse kohta. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Kernu Vallavalitsuse nimele või e-postiga aadressil: kernuvv@datanet.ee

Planeeringu seletuskiri

Põhijoonis

Tugijoonis

Tehnovõrgud ja rajatised

------------------------------------------------------------

kivimäe vkt 12 detailplaneeringu algatamine

Kernu Vallavalitsuse 3.03.2015 korraldusega nr 112 "Kivimäe vkt 12 detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Kernu külas asuval Kivimäe vkt 12 maaüksusel (katastritunnus 29701:006:0132, suurus 4914 m², elamumaa) detailplaneering. Planeeringu eesmärk: olemasoleva kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine.

Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Kivimäe vkt 12 detailplaneeringule. Planeeringuga ei kaasne olulise keskkonnamõjuga tegevust, mis on nimetatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) paragrahvis 6. Seega ei ole algatatav detailplaneering strateegiliseks planeerimisdokumendiks KeHJS paragrahvi 33 lõike 1 punkti 3 mõttes, mille koostamise käigus tuleks korraldada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Vallavalitsuse otsusega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuses (Riisipere tee 8, Haiba küla, 76301 Harjumaa, telefon 6793020) või valla dokumendiregistris

------------------------------------------------------------

Kirsiaia II detailplaneeringu aLgatamine

Kernu Vallavalitsuse 16.12.2014 korraldusega nr 564 "Kirsiaia II detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Laitse külas asuvatel Kastani tee (29701:001:0405), Kastani tee L1 (29701:001:0438), Kastani tee 1 (29701:001:0399), Kastani tee 3  (29701:001:0401) ja Kastani tee 5 (29701:001:0403) maaüksustel detailplaneering. Planeeritava ala suurus ~ 2,4 ha. Planeeringu eesmärk: olemasolevate kinnistute piiride muutmine ja maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine.

Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Kirsiaia II detailplaneeringule. Planeeringuga ei kaasne olulise keskkonnamõjuga tegevust, mis on nimetatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) paragrahvis 6. Seega ei ole algatatav detailplaneering strateegiliseks planeerimisdokumendiks KeHJS paragrahvi 33 lõike 1 punkti 3 mõttes, mille koostamise käigus tuleks korraldada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Vallavalitsuse otsusega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuses (Riisipere tee 8, Haiba küla, 76301 Harjumaa, telefon 6793020) või valla dokumendiregistris

------------------------------------------------------------

Kernu mõisa detailplaneeringu algatamine

Kernu Vallavolikogu 19.06.2014 otsusega nr 23 "Kernu mõisa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Kohatu külas asuvatel Kernu Hooldekodu (katastritunnus 29701:006:0780, suurus 21,91 ha, ühiskondlike ehitiste maa) ja Pähklimäe (katastritunnus 29701:005:0010, suurus 38,89 ha, maatulundusmaa) maaüksustel detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevate kinnistute jagamine, maa sihtotstarvete muutmine, tehnovõrkude vajaduse ja asukoha määramine, liiklusskeemi väljatöötamine, ehitusõiguse andmine ja hoonestusalade määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete fikseerimine, kujade ja kaitsevööndite määramine ning keskkonnatingimuste seadmine:

1) olemasolevatesse Kernu mõisa hoonetesse seminari-, büroo- ja majutusruumide (kuni 30) ning söögikoha rajamine;

2) Pähklimäe kinnistule väikelennuvälja ja selle teenindamiseks vajalike hoonete (angaar-töökoda) rajamine;

3) detailplaneeringuga muudetakse Kernu valla üldplaneeringut. Kui hetkel on Kernu hooldekodu kinnistu juhtfunktsiooniks üldplaneeringus reserveeritud ühiskondlike ehitiste maa (ja Pähklimäe kinnistul maatulundusmaa), siis plaanis on moodustada kinnistutel lisaks olemasolevatele funktsioonidele äri-, elamu- ja transpordimaa krunte.

Vallavolikogu otsusega saab tutvuda Kernu Vallavalitsuses (Riisipere tee 8, Haiba küla, 76301 Harjumaa, telefon 6793020) või valla dokumendiregistris